Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Vergunningen voor de uitvoer van cultuurgoederen buiten België

Principe: geen vergunning vereist

Cultuurgoederen kunnen vrij en zonder vergunning vanuit België naar een andere lidstaat van de EU worden gebracht.


Uitzondering: beschermde cultuurgoederen

Uitzondering op het principe vormen de cultuurgoederen die vallen onder de beschermende wetgeving van België of van andere lidstaten van de EU. Voor Vlaanderen gaat het dan om de cultuurgoederen opgenomen in de Topstukkenlijst krachtens het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, zoals gewijzigd.

Voor het tijdelijk of definitief buiten Vlaanderen brengen van topstukken is steeds een voorafgaande toestemming vereist van Kunsten en Erfgoed.

Ook voor het vanuit Vlaanderen naar Brussel of Wallonië brengen van een topstuk is steeds een voorafgaande vergunning vereist.


Aanvragen toestemming

Bij een definitieve uitvoer, dient u aanvraag aangetekend in. Voor tijdelijke uitvoer (bijvoorbeeld in functie van een tentoonstelling of een restauratie) volstaat een elektronische aanvraag.

Kunsten en Erfgoed, afdeling Erfgoed
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel
Ingrid Depoorter - Ingrid.depoorter@europeeserfgoedjaar2018.be - tel. 02 553 68 26


Toestemming verlenen

We geven u ten laatste binnen de twee maanden na de ontvangst van de aanvraag antwoord. We kunnen in het geval van een tijdelijke uitvoer voorwaarden opleggen bij het afgeven van onze toestemming (bijvoorbeeld inzake transportmodaliteiten en tentoonstellingscondities).


Toestemming weigeren

Indien we de gevraagde toestemming voor een definitieve uitvoer weigeren, dan zijn we verplicht om op vraag van de eigenaar over te gaan tot de aankoop van het topstuk tegen marktwaarde en binnen een redelijke termijn. De prijs wordt vastgesteld door drie deskundigen waarvan één aangeduid door de Vlaamse overheid, één door de eigenaar en één aangeduid door de beide deskundigen in onderling akkoord.

We zijn er toe gehouden om het topstuk tegen de zo vastgestelde prijs aan te kopen of alsnog een uitvoervergunning te verlenen. U kan dit aanbod afwijzen maar u kan dan tot vijf jaar na zijn aanwijzing van dit bod geen nieuwe aanvraag  meer indienen.