Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Armoedebestrijding

Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid…

De Vlaamse Regering beschouwt armoedebestrijding als een topprioriteit. Daarom dient iedere minister uitvoering te geven aan het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA). Dit actieplan bevat een ambitieus beleid gericht op het voorkomen en bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. Er worden concrete doelstellingen en acties geformuleerd voor elk van de sociale grondrechten (participatie, maatschappelijke dienstverlening, inkomen, gezin, onderwijs, vrijetijdsbesteding, werk, wonen en gezondheid).

Ook de culturele sector dient uitvoering te geven aan dit actieplan door o.a. aandacht te hebben voor toegankelijkheid en participatie, waar mogelijk een beroep te doen op ervaringsdeskundigen, vormingen m.b.t. armoede te volgen zoals o.a. de praktijkgerichte armoedevorming voor culturele aanbieders, aangepaste communicatiemiddelen in te zetten, kennis te delen, samen te werken met verenigingen waar armen het woord nemen….
Eén van de 12 prioriteiten van het VAPA is de ontwikkeling en uitrol van de UiTPAS. Deze pas wil meer mensen stimuleren om deel te nemen aan het brede vrijetijdsaanbod, en heeft specifieke aandacht voor de drempels die mensen in armoede daarbij ondervinden. Momenteel loopt er een proefproject in Aalst, Erpe-Mere, Lede en Haaltert dat zal uitwijzen of een algemene vrijetijdspas op Vlaams niveau wenselijk en haalbaar is. Meer informatie over dit project kan u vinden op de website www.uitpas.be.

Kunsten en Erfgoed zal de sector stimuleren om aandacht te hebben voor armoedebestrijding binnen hun werking. Dit zal onder andere gebeuren via de beheersovereenkomsten. In de beheersovereenkomsten zal er een passage opgenomen worden waarbij we een inspanningsverbintenis vragen om aandacht te hebben voor het thema armoede.

Het actieplan wordt jaarlijks opgevolgd via voortgangsrapporten. U kan deze gegevens raadplegen op de website van Armoedebestrijding waar u nog bijkomende informatie kan vinden over het thema.

Indien u ondersteuning nodig heeft met het formuleren van concrete acties met betrekking tot armoedebestrijding dan kan u terecht bij:

  • Demos VZW
  • Fonds Vrijetijdsparticipatie
  • Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. 

Overzicht van alle doelstellingen en concrete acties

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (PDF, 579 kB)